sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
fiilis-kasvatus-ja-koulutus.jpg
 

Nuorisovaltuuston toimintaohje

Nuorisovaltuusto valitaan vaaleilla kahden vuoden välein keväisin.

1§ 

Someron nuorisovaltuusto on Someron kaupungin alueella asuvien nuorten puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhteistyöelin.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on:

1. edistää ja seurata hallinnonaloilla tapahtuvaa toimintaa nuorten näkökulmasta, sekä edistää Someron kaupungin ja nuorten välistä yhteistyötä;

2. vaikuttaa siihen, että kunta kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niide riittävyydestä ja soveltuvuudesta nuorille. Nuorisovaltuusto voi myös toimia asiantuntijaelimenä sekä nuorten edustajana asioissa, jotka koskettavat nuoria;

3. tehdä aloitteita ja esityksiä, sekä antaa lausuntoja nuoria ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa; nuorisovaltuustolla on em. asioita valmistellessaan oikeuskuulla asiantuntijoita

4. edistää osaltaan nuorille tarkoitettujen palveluja koskevaa tiedottamista ja tiedonkulkua;

5. edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamista;

6. valmistella toimintasuunnitelma ja antaa toimintakertomus kunkin toimintakauden lopussa;

7. hoitaa muut nuorisovaltuuston toimialaan kuuluvat, eri kaupungin toimielinten, lautakuntien sekä kaupunginhallituksen määräämät tehtävät mahdollisuuksien mukaan;

8. järjestää omaa toimintaa;

9. yhden edustajan puhe- ja läsnäolo-oikeudella osallistua kunnallisten toimielinten kokouksiin edellyttäen, että ao. toimielin on tehnyt läsnäolosta päätöksen.

Nuorisovaltuuston toimikausi ja kokoonpano

Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan, alkaen 1.6.

Nuorisovaltuustoon valitaan enintään 9 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Valinta tapahtuu vaaleilla.

Nuorisovaltuuston valinta yleisillä vaaleilla:

1. Vaalit ovat välittömät eli äänestäjät äänestävät suoraan niitä henkilöitä, jotka he tahtovat saada valituksi.

2. Nuorisovaltuustoon valitaan 9 jäsentä ja 2 varajäsentä (1. ja 2. varajäsen).

3. Valituksi tulee 9 eniten ääniä saanutta ehdokasta ja varajäseniksi 2 seuraavaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta.

4. Vaalit ovat salaiset.

5. Äänioikeus on niillä nuorilla, jotka vaalivuonna ovat 13–20-vuotiaita ja joiden kotipaikka vaalivuoden alussa on Someron kaupunki. Vaaleista ilmoitetaan Someron koulujen ilmoitustauluilla, nuorisovaltuuston nettisivuilla ja Facebookissa, Someron kaupungin nettisivuille sekä paikallislehdessä.

6. Vaaliviranomaiseksi nuorisovaltuusto nimeää vaalitoimikunnan, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä. Vaalitoimikunta pyritäänmuodostamaan nuorisotoimen työntekijöistä ja opetushenkilöstöstä.

Vaalitoimikunnan sihteerinä toimii nuorisovaltuuston vastuuohjaaja.

Vaalitoimikunnan tehtävänä on:

1) ehdokaslistan laatiminen

2) äänestystavan valitseminen sekä vaalipäivän äänestyksen järjestäminen

3) annettujen äänestyslippujen ääntenlaskenta

Kaikki vaalitoimikunnan päätökset on tehtävä päätösvaltaisessa kokoonpanossa.

Vaalitoimikunta on päätösvaltainen, kun kolme jäsentä tai varajäsentä on paikalla.

7. Ehdokkaaksi voivat asettua ne nuoret, joilla on äänioikeus.

Ehdokkaaksi tulee ilmoittautua viimeistään 20 päivää ennen vaalipäivää.

8. Äänestys:

Vaalitoimikunnan on

● tiedotettava vaalitoimituksesta (ääestysajat ja ääestyspaikat)

● tiedotettava ehdokasasettelusta

● valittava ääestystapa ja paikat sekä päättää mahdollise ennakkoääestyksen jäjestämisestä. Ennakkoääestyksen tarpeellisuuden arviointi tapahtuu vaalitoimikunnassa, mikäli mahdollisen ennakkoääestyksen tarv ilmenee tai sitä erikseen toivotaan

● ennakkoääestyksen tarpeellisuuden arviointi tapahtuu vaalitoimikunnan toimesta

● laskettava ja tarkistettava ääestysliput

● tiedotettava vaalituloksesta

Uuden nuorisovaltuuston kutsuu ensimmäisen kerran koolle järjestäytymiskokoukseen edellisen toimikauden nuorisovaltuuston puheenjohtaja  yhdessä nuorisotoimen edustajan kanssa.

Nuorisovaltuusto valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin keskuudestaan.

Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet paikalla kokouksessa.

Jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

Nuorisovaltuustosta anotaan eroa kirjallisesti nuorisovaltuustolta ja poisjääneen paikalle siirtyy varajäsen. Varsinaisen jäsenen erotessa, voi nuorisovaltuusto päättää varajäsenen muuttamisesta varsinaiseksi jäseneksi.

Nuorisovaltuuston työvaliokunnat

Nuorisovaltuuston työvaliokunta koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä sihteeristä. Työvaliokunnan tehtävänä on tehdä ehdotuksia, laatia esityslistoja sekä perehdyttää uudet jäsenet toimintaan. Työvaliokunta hoitaa pääasiallisesti yhteistyön nuorisotoimen ja muiden toimielimien kanssa.

Nuorisovaltuusto valitsee edustajansa lautakuntien kokoukseen. Toistaiseksi lautakuntapaikat ovat seuraavat:

- Tekninen lautakunta

- Ympäristölautakunta

- Perusturvalautakunta

- Sivistyslautakunta

Kukin lautakunta päättää läsnäolo- ja puheoikeuden myöntämisestä nuorisovaltuuston edustajalle.

Nuorisovaltuuston kokoukset

Nuorisovaltuusto pitää enintään neljä julkista kokousta vuodessa, joista ilmoitetaan vähintään viikkoa aikaisemmin. Tarvittaessa nuorisovaltuusto voi kokoontuauseamminkin, mutta tällöin kokous ei ole julkinen.

Julkisista kokouksista kaupunki maksaa kokouspalkkiot niihin osallistuneille nuorisovaltuuston jäsenille. Kokouspalkkion suuruus on samassa linjassa muiden Someron kaupungin kokouspalkkioiden kanssa.

Nuorisovaltuusto kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle, jos vähintään kaksi jäsentä sitä vaatii.

Kutsujen lähettämistavasta sopii nuorisovaltuusto järjestäytymiskokouksessaan.

Kokouskutsussa on ilmettävä paikka ja aika. Edellisen kokouksen pöytäkirja, jonka sihteeri on laatinut, tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt, tulee hänen ilmoittaa varajäsenelle tarpeeksi ajoissa, jotta kokouksesta tulisi laillinen ja päätösvaltainen

Nuorisovaltuuston taloushallinto

Someron kaupunki varaa määrärahaa budjetistaan nuorisovaltuuston käytettäväksi vuosittain. Taloudenhoitajana toimii nuorisovaltuuston vastuuohjaaja, joka onnuorisotoimen alainen työntekijä.

Kaupunginhallitus päättää nuorisovaltuuston toimintaohjeesta. Kaupunginhallitus voi muuttaa nuorisovaltuuston toimintaohjetta nuorisovaltuuston tai sivistyslautakunnanaloitteesta, sekä omasta aloitteestaan. Mikäli kaupunginhallitus tekee päätösehdotuksen toimintaohjeen muutoksista, olisi suositeltavaa pyytäänuorisovaltuustolta lausuntoa ehdotukseen, tarvittaessa myös sivistyslautakuntaa hyödyntäen.