Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Terveys ja hyvinvointi

Ikäihmisten palvelut

Tälle sivustolle on koottuna tietoa Someron kaupungin ikäihmisille suunnatuista ja koskevista palveluista.

Lisätietoja voi kysellä myös palvelukohtaisesti seuraavista numeroista:

 

Perhehoito

Perhehoito on hoivan ja huolenpidon järjestämistä perhehoitajan kodissa tai hoidettavan kotona. Se on kunnan järjestämää palvelua. Perhehoidon järjestämistä määrittelee perhehoitolaki. Voit hakea perhehoitoa ikäihmiselle hänen kotikuntansa ikäihmisten palveluista ja kehitysvammaiselle henkilölle hänen kotikuntansa vammaispalveluista. Somerolla ikäihmisten perhehoidosta lisätietoja saa kotihoidon palveluohjaaja Merja Tuomolalta (044 7792 800). 

Perhehoito Varsinais-Suomessa

Ikäihmisten tai kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito mahdollistaa turvallisen ja yksilölliset tarpeet huomioivan arjen perhekodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoito voi kestää muutaman tunnin tai perhekodissa voi asua pysyvästi. Lyhytaikaisesti perhehoitoa voidaan järjestää esimerkiksi omaishoitajan vapaan ajaksi. Jos ikäihmisen arki omassa kodissa ei ole enää turvallista eikä mielekästä, perhekotiin voi hakea pitkäaikaisesti asumaan.

Perhekodit ovat tavallisia koteja, jotka on todettu perhehoitoon sopiviksi ja turvallisiksi. Perhehoitajat ovat käyneet perhehoidon ennakkovalmennuksen ja ovat halukkaita huolehtimaan hoidettavan turvallisesta arjesta, hoivasta ja osallisuudesta. Perhekotiin pääsee tutustumaan ennen perhehoidon aloittamista. Perhekodissa eletään tavallista perhe-elämää, jossa perhehoitoon tuleva asukas saa olla mukana kaikissa puuhissa voimiensa mukaan.

Perhehoitoa haetaan oman kunnan ikäihmisten tai vammaisten palveluista. Mikäli kunta myöntää palvelun, tulee sieltä hakemus Perhehoitoyksikköön, jossa pyritään löytämään perhehoitoa hakevalle henkilölle sopiva perhekoti. Hakemusvaiheessa on tärkeää kertoa avun tarpeen, turvallisen hoidon ja perhekodin valinnan kannalta oleelliset tiedot hakijasta.

Lisätietoa perhehoidosta ja Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksiköstä: www.kaarina.fi/perhehoitoyksikko 

 

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat Someron kaupungin sosiaalipalveluissa

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (vanhuspalvelulaki) 26 §:n mukaan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Someron kaupungissa iäkäs henkilö saa kiireelliset sosiaalipalvelut viipymättä palvelutarpeen tiedoksi saannista. Kotihoidon ja tukipalvelut saa heti päätöksenteon jälkeen.

Muiden osalta iäkkään henkilön tarvitsemien sosiaalipalvelujen odotusajat ovat seuraavat:

sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut: 1kk sisällä palvelutarpeen tiedoksi saannista (kesäaikana 2kk sisällä)

omaishoito: 1kk sisällä palvelutarpeen tiedoksi saannista (kesäaikana 2kk sisällä)

asumispalvelut:  enintään 3 kk päätöksen teosta          

Somero 3.7.2020

Perusturvatoimi