Tekstikoko
 
 

Visuaalisen taiteen perusopetus

Taidekoulu on Somero-opiston osasto, joka antaa yleisen oppimäärän mukaista visuaalisen taiteen perusopetusta Somerolla. 

Taiteen perusopetus on lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta, joka perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta.

Taidekoulun tehtävänä on tukea oppilaan kuvataiteen opiskelua määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. Opiskelu pohjautuu oppilaan visuaalisen ajattelun ja taidon kehittämiseen. Opintojen aikana oppilas saa yleissivistävää tietoa taiteen historiasta, sen taustoista ja kehittymisestä tähän päivään. Tämä avaa oppilaalle mahdollisuuden ymmärtää ihmisyyttä, kulttuurien välisiä eroja sekä yhteneväisyyksiä ja sitä kautta taiteen merkitystä yhteiskunnassa. Opintoihin kuuluvien harjoitusten avulla kehitetään oppilaan luovaa ajattelua, motorisia taitoja ja kykyä hahmottaa maailmaa kolmiulotteisesti.

Taidekoulun arvoperustana on tasa-arvoinen ihmiskäsitys ja ekologiset työtavat sekä materiaalit. Opetuksessa vahvistetaan oppilaiden omaehtoista ilmaisua, tulkintaa ja arvottamisia. Opetus antaa valmiuksia hakeutua myöhempiin alan opintoihin.

Somerolla annettavan visuaalisen taiteen perusopetuksen uusittu opetussuunnitelma on hyväksytty Someron kaupungin sivistyslautakunnassa 26.6.2018.

Visuaalisen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma >>

Taidekoulun opetus on maksullista. Kurssimaksu sisältää opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja materiaalit.

Kaikkiin ryhmiin voidaan ottaa uusia oppilaita. Kysy vapaana olevia paikkoja ja mahdollisia puuttuvien opintojen korvaavuuksia suunnittelijaopettaja Anne Turkulaiselta p. 044 779 1273.

Varhaisiän kuvataidekasvatus

Taidekoulu tarjoaa myös varhaisiän kuvataidekasvatusta neljän kuukauden ikäisistä vauvoista alkaen. Varhaisiän kuvataideopetuksen ryhmiä ovat vauvojen värikylpy ja 2 - 6-vuotiaiden värileikki sekä taiteen perusopetukseen valmentava opetus esikouluikäisille  ja  niille alakoulun ensimmäisen luokan oppilaille, jotka eivät ole vielä aloittaneet taiteen perusopetusta.

Valmentavan opetuksen suorittaneet oppilaat tulevat ensisijaisena valituksi aloittavaan taiteen perusopetuksen ryhmään. Valmentavaa opetusta tarjotaan aloitettavaksi joka toinen vuosi vastavuoroisesti alkavan taiteen peruspetuksen ryhmän kanssa. Ryhmään otetaan 12 oppilasta ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Syksyllä 2018 ei ala valmentavan opetuksen ryhmää.

Kuvataiteen yhteiset opinnot

Yhteisten opintojen tavoitteena on kehittää oppilaan kuvallisen ajattelun perustaitoja. Oppimisessa on keskeisenä omien kokemusten, ajatusten ja tunteiden pohdinta sekä niiden työstäminen visuaaliseen muotoon. Opiskelu etenee teemoittain, rauhallisesti ja pitkäkestoisesti. Tehtävänannoissa pyritään antamaan oppilaan omalle ideoinnille vapauksia ja kasvattamaan taiteen opiskelun motivaatiota oppilaslähtöisestä ajattelusta. Oppilas harjoittelee myös toisten huomioon ottamista ja työhön keskittymistä sekä oman työtilan ja työvälineiden huoltamista.

Taidekoulu tarjoaa opetusta joka toinen vuosi alkaville ryhmille. Oppilaiden sijoittuminen ryhmään katsotaan vastaamaan oppilaan luokka-astetta alakoulun puolella. Aloittavaan TPO 1 -ryhmään valitaan alakoulun ensimmäisellä ja toisella luokalla olevia oppilaita.

Opinnot aloittaneet oppilaat jatkavat automaattisesti opintojaan seuraavalle vuodelle, ellei huoltaja peruuta opiskelupaikkaa. Näille vapautuville paikoille otetaan uusia oppilaita. Yhteisten opintojen laajuus on 300 tuntia ja yhteensä viisi vuotta.

Taidekoulu tarjoaa opetusta joka toinen vuosi alkaville ryhmille. Oppilaiden sijoittuminen ryhmään katsotaan vastaamaan oppilaan luokka-astetta alakoulun puolella. Aloittavaan ryhmään valitaan alakoulun ensimmäisellä ja toisella luokalla olevia oppilaita.

Opinnot aloittaneet oppilaat valitaan ensisijaisesti jatkamaan opintojaan seuraavalle vuodelle, vapautuville paikoille otetaan uusia oppilaita. Perusopintojen laajuus on yhteensä kuusi vuotta.

Ryhmät kokoontuvat Kiiruun koulukeskuksessa, Kiiruuntie 4, ot. 1071, sisäänkäynti D-ovesta. 

Kaikkien ryhmien opettajana toimii KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen.

TPO 1 -ryhmään ilmoittaudutaan verkossa tai puhelimitse, muihin ryhmiin vain puhelimitse suunnittelijaopettajalle.

Kuvataiteen yhteisten opintojen kurssimaksu on 65 euroa vuodessa, ja se sisältää opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja materiaalin.

050101 TPO 1 – 7–8 -VUOTIAAT
Tiistai 17.00–18.30
28.8.2018–11.12.2018 ja 8.1.2019–23.4.2019  
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen

Opetuksessa painottuvat kuvataiteen perusteiden harjoittelu satujen, pelien ja mielikuvituksen maailmaa hyödyntäen. Leikkien ja leikkimielisten tutkimusten ja taiteen tekemisen kautta opetellaan piirtämisen ja maalaamisen perusteita sekä värioppia. Yhdessä harjoitellaan työhön keskittymistä sekä työvälineiden tarkoituksenmukaista käyttöä ja välinehuoltoa.

1050103 TPO 3 – 9–10 -VUOTIAAT
Maanantai 15.15–16.45
27.8.2018–10.12.2018 ja 7.1.2019–29.4.2019 

Opetuksessa lisääntyvät omien havaintojen, lähiympäristön, mediaympäristön ja taidehistorian tutkiminen. Harjoitellaan kuvankerronnan tekniikoita sekä värioppia ja sommittelun perusteita.

1050105 TPO 5 – 11–12 -VUOTIAAT
Tiistai 15.15–16.45
28.8.2018–11.12.2018 ja 8.1.2019–23.4.2019  

Opetuksessa syvennetään kuvallisia taitoja. Tavoitteena on, että oppilaalle olisi kasvanut yhteisten opintojen aikana taito nähdä ympäröivän maailman estetiikkaa, kyky pohtia eettisiä valintoja ja keinot toteuttaa omaa taideilmaisua.

Teemaopinnot

Yhteisten opintojen jälkeen Taidekoulun oppilas aloittaa teemaopinnot. Teemaopinnot ovat taidollisesti syventäviä opintoja ja voivat olla samalla poikkitaiteellisia opintoja. Oppilas opiskelee teemaopintoja oman mielenkiinnon ja tarjolla olevien vaihtoehtojen mukaan. Opintojen viimeiseksi opinnoiksi suositellaan päättötyön tekemistä. Teemaopintojen kesto on vähintään 200 tuntia ja yhteensä 3 vuotta.

Teemaopintojen tavoitteena on kuvataiteen taitojen ja tietojen laajentaminen, visuaalisen ajattelun ja ilmaisun kehittäminen sekä elinikäisen taidesuhteen löytyminen. Oppilasta kannustetaan löytämään oma osaamisalue ja syventämään siinä osaamistaan. Teemaopintojen työprosesseista tulee koostaa kuvamuistikirja.

Teemaopintojen kesto on vähintään 200 tuntia ja opinnot tulisi suorittaa päätökseen ennen 19 ikävuotta. Suoritettuaan kaikki yhteiset opinnot ja teemaopinnot, on opintojen laajuus 500 tuntia. 

Teemaopintojen työpajoihin otetaan vapaille paikoille myös uusia opiskelijoita. Ilmoittautumiset suunnittelijaopettajalle.  

Työpajojen kurssimaksu vaihtelee 65 eurosta 95 euroon riippuen opetustuntimäärästä. Kurssimaksu sisältää opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja materiaalin.

1050106 TPO TAITEEN MAAILMAT – 13–19 -VUOTIAAT
Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4  
Keskiviikko 15.15–17.15
29.8.2018–19.12.2018 ja 9.1.2019–24.4.2019
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen
Kurssimaksu 95,00 €

Syvennämme taidehistorian osaamista käsitellen taidetta erilaisten kulttuurien kautta ja sen heijastumista nykytaiteeseen. Pohdimme mediassa näkyviä uutisia. Sivuamme tunneilla historian ja tulevaisuuden tutkimuksia sekä etsimme tietoja maailman tilanteesta ja kehityksestä ja tulkitsemme niitä taiteeksi. Tehtävät teokset heijastavat oppilaiden omaa tulkintaa tekemistään havainnoista. Teokset valmistetaan pääosin sekä perinteisiä työvälineitä (mm. piirustus ja maalaus) käyttäen että uusia taiteen tekemisen materiaaleja ja keinoja (puukaiverrus, teippaukset ym.) etsien.

Kysy vapaita paikkoja

Tietoja opintojen aloittamisesta kesken lukuvuoden saa suunnittelijaopettaja Anne Turkulaiselta puh. 044 779 1273.


Sivu päivitetty 28.6.2018 | Riitta Ryhtä

 


Somero-opiston taidekoulun blogi löytyy osoitteesta

http://someron-taidekoulu.blogspot.com