Tekstikoko
 
someron-lukio.png
 
Kasvatus ja koulutus

 

Opiskelu Someron lukiossa

 Sisällys:

 1. Miten lukiossa opiskellaan
 2. Vapaatunnin vietto
 3. Koeviikkokäytäntö
 4. Someron lukion tuntijako
 5. Lukion suorittaminen
 6. Kieliohjelma
 7. Kurssin suorittaminen
 8. Oppiaineen eri kurssien suorittaminen /etenemiseste
 9. Uusintakuulustelut
 10. Arviointi
 11. Kurssin arviointi
 12. Oppiaineen oppimäärän arviointi / päättöarvostelu
 13. Lukion oppimäärän suorittaminen / päättötodistus
 14. Lukion opetussuunnitelma

 
 

1. Miten lukiossa opiskellaan

Opiskelu kysyy ammattitaitoa, opiskelutekniikkaa. Opiskelu vaatii hiljaisuutta, syventymistä. Se vaatii myös työntekoa ja nimenomaan säännöllistä työntekoa. Työnteon määrä ei ole tärkeintä, vaan sen oikea-aikaisuus ja säännöllisyys.  Elää mukana tässä päivässä tällä oppitunnilla on tuloksellista opiskelua.

Ilman säännöllistä työskentelyä opiskeltavien asioiden ymmärtävä seuraaminen oppitunneilla estyy ja uuden oppimisen ilo vaihtuu vain jälkikäteen tapahtuvaksi päähänpänttäämisen vaivaksi.

Siksi opiskeluun lukiossa kuuluvat ainakin seuraavat seikat:

Lukio-opinnoissa pyrit löytämään tietoja, joista voit rakentaa omaa maailmankuvaasi. Samalla harjoitut oppimisen taitoihin. Niiden turvin joudut toimimaan muuttuvassa maailmassa.

 
 

2. Vapaatunnin vietto

Käytä vapaatunnit koulussa itsenäiseen opiskeluun ja etenkin ryhmätyöskentelyyn! Opiskelupaikkana voit käyttää vapaita lukion luokkia ja opiskelijoiden aulatilaa.

Pidä huoli tavaroistasi! Älä tuo arvoesineitä ja tarpeetonta rahaa mukanasi kouluun!

 
 

3. Koeviikkokäytäntö

Kurssikoe pidetään kurssin päättyessä. Koeviikko järjestetään jakson viimeisinä työpäivinä. Kurssin koe pidetään sinä viikonpäivänä, jolloin kurssille on varattu aamupäivän kaksoistunti.

Jakso jakaantuu siis työskentelyaikaan ja koeviikkoon. Koeviikolla olevat kokeet (ja myös tunnit 9-11, vaikka niillä ei olisi koetta)  pidetään klo 9.00 - 11.30. Ruokailun jälkeen työjärjestyksessä olevasta kaksoistunnista loppuosa klo 12.00-13.00 käytetään seuraavan päivän kokeeseen valmistautumiseen kurssin opettajan johdolla.

Kun opiskelijalla on aamupäivän kurssikokeen jälkeen seuraavana päivänä uusi kurssikoe, hän voi klo 13 jälkeen oman opiskelutottumuksensa nojalla valita, miten ja missä uuteen kokeeseen valmistautuminen on hänelle tehokkainta: hän voi pyytää tukiopetusta, tutkia koealuetta ryhmätyönä koulussa tai mennä keskittymään kotiin.

 
 

4. Someron lukion tuntijako

Oppiaine tai aineryhmä

Pakolliset kurssit

Syventävinä opintoina tarjottavien valtakunnallisten kurssien määrä

Koulukohtaiset syventävät kurssit

Äidinkieli ja kirjallisuus

6

3

2

perusopetuksen vuosiluokilta
1-6 alkava kieli (A-kieli)

6

2

1

perusopetuksen vuosiluokilta
7-9 alkava kieli (B-kieli)

5

2

1

muut kielet

 

9

 

matematiikka, pitkä oppimäärä

10

3

3

matematiikka, lyhyt oppimäärä

6

2

2

Biologia

2

3

1

Maantiede

1

3

 

Fysiikka

1

6

3

Kemia

1

4

2

Uskonto (ev.lut.) tai uskonto (ortod.)  tai elämänkatsomustieto

2

2

2

4

4

4


Filosofia

2

2


Psykologia

1

4

2

Historia

3

3

 ½

Yhteiskuntaoppi

3

1

2

Liikunta

2

3

4

Musiikki

1-2

3

3

Kuvataide

1-2

3

3

Terveystieto

1

2

 

Opinto-ohjaus

2


 

Yhteensä

47–51

vähintään 10

 

Someron lukion soveltavat kurssit

Soveltavat kurssit ammatillisissa oppilaitoksissa
(Salon ammatti-instituutti, Livia-ammattiopisto /Maaseutuopisto Tuorla)

Kurssit yhteensä vähintään 75

 
 

5. Lukion suorittaminen

Someron lukio toimii luokattomana oppilaitoksena. Lukion oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa. Rehtori voi myöntää opiskelijan hakemuksesta ja perustellusta syystä suoritusaikaan pidennystä.

Lukion oppimäärän suorittamiseksi opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa pakolliset kurssit ja vähintään 10 syventävää kurssia sekä yhteensä vähintään 75 kurssia.

Opiskelijan on opiskeltava joko opetukseen osallistuen tai itsenäisesti Someron lukiossa tai muissa oppilaitoksissa vähintään kolme kurssia kussakin jaksossa, ellei hänelle ole myönnetty lupaa keskeyttää opintojaan määräajaksi tai ellei rehtori ole antanut perustellusta syystä lupaa opiskella jossain jaksossa kolmea kurssia vähäisempää kurssimäärää.

 
 

6. Kieliohjelma

Someron lukiossa voi opiskella A1-kielenä englannin kieltä ja B1-kielenä toista kotimaista kieltä.  Valinnaiseksi B2-kieleksi (peruskoulussa alkanut) voi valita saksan, ranskan ja venäjän kielen. Samoin lukiossa alkavana B3-kielenä voi opiskella saksan, ranskan ja venäjän kieltä.

Lukuvuonna 2017/2018 opiskelijoiden kielivalintojen perusteella on järjestetty A1-englannin ja B1-ruotsin kursseja. Lisäksi opetusta on järjestetty ranskan ja saksan kielessä B2- ja B3- kielenä.

 
 

7. Kurssin suorittaminen

Opiskelija sopii kurssin opettajan kanssa kurssin suorittamistavasta.

Kurssi suoritetaan

Jos opiskelija on ilmoittautunut kurssin suorittamiseen opetukseen osallistumalla, hän voi olla poissa oppitunneilta vain hyväksyttävästä syystä; mikäli opiskelija toistuvasti on ilman hyväksyttävää syytä poissa kurssin oppitunneilta, hänet voidaan jättää arvostelematta. Tällöin katsotaan, että hän lopettanut kurssin opiskelun.

 
 

8. Oppiaineen eri kurssien suorittaminen / etenemiseste

Etenemiseste seuraa, mikäli opiskelijalla on henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassaan jonkin oppiaineen pakollisissa ja valtakunnallisissa syventävissä kursseissa enemmän hylättyjä arvosanoja kuin oppiaineen hyväksytty suoritus sallii (hylättyjä arvosanoja enintään yksi kolmasosa näistä kursseista, kuitenkin korkeintaan neljä kurssia). Yksi hylätty arvosana ei kuitenkaan aiheuta etenemisestettä. Etenemisesteen syntyessä opiskelija ei voi jatkaa kyseisen oppiaineen opiskelua ennen etenemisesteen poistamista.

Hylätyn kurssiarvosanan  (4 tai merkintä O)   saaneella on oikeus

Perustellusta syystä ja kurssin opettajan tai rehtorin luvalla opiskelija saa osallistua kurssin uusintakuulusteluun toisen kerran.

Hyväksytyn kurssiarvosanan saanut opiskelija saa

Opiskelija voi saada erityisestä syystä (esim. lääkärintodistuksen perusteella)  vapautuksen yhteisen oppiaineen tai sen osan suorittamisesta. Vapautusta anotaan rehtorilta kirjallisesti.

 
 

9. Uusintakuulustelut

Lukuvuosittain järjestetään 6 uusinta- ja suoritustilaisuutta, joissa voi tenttiä oppiaineen kursseja ja oppimääriä sekä suorittaa hyväksyttyjen (opettajan luvalla) ja hylättyjen kurssien uusintakuulusteluja.

Uusintaan on ilmoittauduttava wilmassa viimeistään viikkoa ennen uusintakuulustelua.

 
 

10. Arviointi

Opiskelijan arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukion aikana että lukio-opiskelun päättyessä. Palautteen tarkoituksena on kannustaa ja ohjata opiskelijaa opintojen suorittamisessa. Opiskelijaa ohjataan myös jatkuvaan itsearviointiin.

Arvostelu, arvosanan antaminen, on yksi arvioinnin tulos. Arvostelu perustuu opetus-suunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin.

 
 

11. Kurssin arviointi

Opiskelijan suorittama kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Kurssin opettanut tahi sitä koskevan suorituksen tai kuulustelun vastaanottanut opettaja arvioi opiskelijan tiedot ja taidot kurssin tavoitteiden saavuttamisesta numeroarvosanoilla 10 (erinomainen),  9 (kiitettävä),  8 (hyvä), 7 (tyydyttävä),  6 (kohtalainen),  5 (välttävä),  4 (hylätty)  tai merkinnällä S (hyväksytysti suoritettu), taikka merkitsee osallistumismerkinnän O (osallistunut, muttei näyttöä suoritustasosta / kurssi kesken).

Suoritusmerkinnällä S  arvioidaan opinto-ohjaus ja soveltavat kurssit.

 Arviointi voidaan suorittaa vasta, kun arvioinnin edellytykset täyttyvät. Arvioinnin pohjana on oltava riittävästi opiskelijan antamia erilaisia näyttöjä oppimisestaan ja osaamisestaan. 

Jos opiskelija on ilmoittautunut kurssin suorittamiseen opetukseen osallistumalla, hänen on osallistuttava opetukseen ja annettava riittävä näyttö osaamisestaan arvioinnin edellytysten täyttymiseksi. Myös arvosana 4 edellyttää aina, että arvioinnin edellytykset täyttyvät.

 Arvioinnin edellytyksiä ovat mm.:

 Ellei opiskelijan osaamista keskeneräisten opinnäyttöjen vuoksi voida luotettavasti kurssin opetuksen päättyessä arvioida, kurssi merkitään osallistumismerkinnällä O. Mikäli opiskelijalta puuttuu vain koesuoritus, kurssi merkitään merkinnällä O. Merkinnällä O arvioitua kurssia ei lasketa opiskelijan kokonaiskurssi-määrään. Osallistumismerkinnällä merkitty kurssi arvioidaan arvosanoin, mikäli keskeneräiset opintotyöt suoritetaan viimeistään seuraavan lukukauden ensimmäisessä uusintakuulustelussa; muutoin kurssin osasuoritus vanhentuneena mitätöidään. Kevään ylioppilaskokelaiden pakollisten kurssien O-merkinnät poistetaan tammikuun lopussa. Kevään ylioppilaiden O-merkinnät poistetaan huhtikuun lopussa.

 
 

12. Oppiaineen oppimäärän arviointi / päättöarvostelu

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti:

Opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskeltuja pakollisia ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä
valtakunnallisia syventäviä kursseja
joista voi olla hylättyjä kurssi-arvosanoja enintään

1 - 2 kurssia
3 - 5 kurssia
6 - 8 kurssia
9 kurssia tai enemmän

0
1
2
3

Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, on hän oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia.

 
 

13. Lukion oppimäärän suorittaminen / päättötodistus

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät edellä esitetyllä tavalla hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy. Lukion oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle annetaan hänen pyynnöstään päättötodistus.

 
 

14. Lukion opetussuunnitelma

Someron lukion opetussuunnitelma löytyy PDF-muodossa.

Opetussuunnitelma [PDF]

takaisin sisällysluetteloon...

 


Wilma 

Lukio Facebookissa

 

Someron lukion yhteystiedot

Someron lukio
Kiiruuntie 4
31400 Somero

Rehtori Merja Klemola
p. 044 7791 260

Vararehtori Sirpa Rietz
p. 040 1268 263

Opinto-ohjaaja Heini Kelosaari
p. 044 7791 262

Opettajat, p. 040 1268 255
Kanslia, p. 040 1268 251