Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Hyvinvointi ja terveys

1.1.2023 alkaen sote-palvelut järjestää Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha. Näitä sivuja ei enää päivitetä.

Ajantasaisen asiakasinfon löydät osoitteesta www.varha.fi

 

Lastensuojelu

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä tarjoavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon (Lastensuojelulaki 1 §). Lastensuojelutyön käynnistää huoli lapsen hyvinvoinnista, terveydestä tai kehityksestä. Hyvinvointia vaarantavia tekijöitä voivat olla esim. lapsen hoidon laiminlyönti, vanhempien päihteiden käyttö, mielenterveyden ongelmat tai voimakkaat ristiriidat perheessä. Lapsi tai nuori voi myös itse vaarantaa hyvinvointiaan esim. käyttämällä päihteitä, laiminlyömällä koulunkäyntiään tai tekemällä rikoksia.

Lastensuojelutyön tarkoituksena on turvata edellä esitetyt oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla vanhempia lasten kasvatuksessa sekä tarvittaessa tekemällä perhe- ja yksilökohtaista työtä. Tuella pyritään ensisijaisesti siihen, että lapset ja nuoret voisivat kasvaa ja kehittyä omissa kodeissaan. Lastensuojelutyöstä suurin osa tehdään avohuoltona.

Avohuolto tarkoittaa sitä, että lastensuojeluun perehtynyt sosiaalityöntekijä selvittää yhdessä lapsen, nuoren tai perheen kanssa kunkin tilanteen yksilöllisesti. Avohuollon työskentelytapoja ovat keskustelujen, ohjauksen ja neuvonnan lisäksi esimerkiksi tukiperhetoiminta ja perhetyö sekä koulunkäynnin, harrastusten tai lomatoiminnan tukeminen. Nuoria voidaan tukea myös opinnoissa sekä työ- ja asuntoasioissa. Lisäksi lapsi voidaan sijoittaa lyhytaikaisesti yksin tai vanhempiensa kanssa perhe- tai laitoshoitoon.

Lapsi voidaan ottaa huostaan ja sijoittaa kodin ulkopuolelle esim. lastenkotiin, nuorisokotiin tai sijaisperheeseen, mikäli lapsen tilanne ei riittävästi korjaannu yhdessä sovittujen tukitoimien avulla ja lapsen tai nuoren terveys ja kehitys uhkaavat vakavasti vaarantua. Sijoituksen aikana tuetaan lapsen ja vanhempien välistä yhteydenpitoa ja autetaan lapsen vanhempia parempaan elämänhallintaan, jotta lapsi voisi mahdollisimman pian palata omaan kotiinsa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon, koulun, poliisin ja seurakunnan työntekijöillä sekä luottamushenkilöillä on lastensuojelulain määräämä velvollisuus ottaa yhteyttä lastensuojeluun, kun heidän tietoonsa tulee lastensuojelun tarpeessa oleva lapsi tai nuori. Tämän lisäksi myös muut kuin edellä kuvatut henkilöt voivat ottaa yhteyttä lastensuojeluun.

Tulosta lastensuojeluilmoitus

Toimita ilmoitus Someron sosiaalitoimistoon

Käyntiosoite:
Someron sosiaalitoimisto
Jänistie 1,
31400 SOMERO

Postiosoite:
Someron sosiaalitoimisto
PL 5,
31401 SOMERO

KATSO VARHAN SIVUILTA

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

Ennen lapsen syntymää on ilmoitusvelvollisten salassapitosäännösten estämättä tehtävä ennakollinen lastensuojeluilmoitus, jos on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen. Ennakollinen lastensuojeluilmoitus tulee tehdä tilanteissa, joissa ilmoittajalla on varmaa tietoa esimerkiksi tulevan äidin tai isän päihdeongelmasta, vakavasta mielenterveyden häiriöstä, perheväkivallasta tai vapausrangaistuksesta. Pelkkä päihteidenkäytön epäily ei riitä ennakollisen ilmoituksen tekemiseen.

Kiireellisissä tapauksissa päivystävä sosiaaliviranomainen arvioi ennakollisen lastensuojeluilmoituksen kohteena olevien henkilöiden sosiaalipalvelujen tarpeen. Palvelutarpeen arviointi aloitetaan ennen lapsen syntymää ja sen tavoitteena on arvioida myös välittömästi lapsen syntymän jälkeen tarvittavat sosiaalipalvelut sekä syntyvän lapsen muita mahdollisesti tarvitsemia tukitoimia. Tällöin tarvittavat palvelut on mahdollista suunnitella etukäteen yhdessä tulevien vanhempien kanssa.

TULOSTA ENNAKOLLINEN LASTENSUOJELUILMOITUS

Lastensuojelun perhetyö

Perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukimuoto vaativissa elämäntilanteissa olevien perheiden auttamiseksi. Perhetyö tukee tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti vanhemmuutta sekä lasten kasvua ja kehitystä perheen omassa toimintaympäristössä. Työn lähtökohtana on perheen säännöllisen tuen tarve edellä mainituissa kysymyksissä. Perhetyön tavoitteena on auttaa perhettä selviytymään itsenäisesti omasta elämästään sekä lasten hoidosta ja kasvatuksesta. 

Perhetyöntekijä kartoittaa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja ja tukee perhettä niiden käytössä ja hyödyntämisessä siten, että perheen riittävä hyvinvointi toteutuisi. Perhetyötä toteutetaan yhteistyössä sosiaalityöntekijöiden ja muiden tahojen, kuten kasvatus- ja perheneuvonnan kanssa.

Perhetyö tukee vanhemmuutta mm.

Perhetyö pyrkii aktivoimaan perhettä itsenäiseen selviytymiseen mm.


Päivitetty 31.1.2020 / Marjaana Sorokin

 


Someron sosiaalitoimisto

käyntiosoite: Jänistie 1
postiosoite: PL 5, 31401 Somero
Puhelin: 040 1268 225

KATSO VARHAN SIVUILTA

 

Pyydä apua (Linkki ohjautuu Varhan sivustolle)

Painaako mieltäsi joku kysymys, joka liittyy omaan tilanteeseesi tai perheenjäsenen, ystävän tai muun läheisen avun tai tuen tarpeeseen? Pyydä apua klikkaamalla alla olevaa nappia. 

Yhteystiedot 

                                                
Sosiaalityöntekijä
Kati Lastunen (virkavapaalla 31.5.2023 asti)


Vt. sosiaalityöntekijä
Iina Rosnell
p. 044 7791 442

Sosiaaliohjaaja
Henna Aalto
p. 044 7791 221

Vs. sosiaaliohjaaja
Nina Vahtera
p. 044 7792 726

Perhetyöntekijä
Sara Lähdemäki
p. 040 1268 229

Perhetyöntekijä
Jukka-Pekka Länsikylä
p. 040 1268 740

Lapsiperheiden kotipalvelu
Kirsti Heikkonen
p. 040 1268 236

Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajan puhelinaika on arkisin ma-ke klo 12.00-13.00.