Tekstikoko
 
 

Opiskelijahuolto

Opiskelijalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä ja tarvittava opiskelijahuolto.

Opiskelijahuollosta säädetään perusopetuslaissa, lukiolaissa, kansanterveyslaissa ja lastensuojelulaissa.

Opiskelijahuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Sen tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä, sekä ehkäistä syrjäytymistä ja edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia. Opiskelijahuollon tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien, sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain.  

Opiskelijahuolto voi koskea yksittäistä opiskelijaa tai isompaa joukkoa, vaikka koko luokkaa.

Opiskelijahuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä opiskelijahuoltopalveluista vastaaville erityistyöntekijöille.

Kaikissa Someron kouluissa toimii koulukohtaiset opiskelijahuoltoryhmät. Opiskelijahuoltoryhmien toiminnasta vastaa kunkin koulun rehtori. Ydinryhmään kuuluvat rehtorin lisäksi myös erityisopettaja ja yläkoulussa oppilaanohjaaja, sekä kouluterveydenhoitaja, -kuraattori ja –psykologi. Tarpeen mukaan opiskelijahuoltoryhmän kokouksiin kutsutaan myös opettajia ja koulun ulkopuolisia viranomaisia, kuten sosiaalityöntekijöitä tai nuorisotyöntekijöitä. Opiskelijahuoltoryhmät kokoontuvat koulun koosta riippuen viikoittain tai kuukausittain.

Asioita opiskelijahuoltoryhmän käsiteltäväksi voivat tuoda ryhmän jäsenten lisäksi opettajat, huoltajat, opiskelijat, muu koulun henkilökunta tai muut viranomaiset.

Opiskelijahuollon palvelut

Opiskelijahuollon palveluilla tarkoitetaan erityistyöntekijöitä, kuten koulupsykologeja ja koulukuraattoreja.

Koulupsykologin ja -kuraattorin palvelut kuuluvat lakisääteisesti kaikille Someron peruskoululaisille sekä lukiolaisille. Molempien työn yksi tarkoitus on valvoa opiskelijan etua.

Koulupsykologin ja -kuraattorin palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Koulupsykologille ja -kuraattorille voi lapsi tai nuori tulla oma-aloitteisesti tai jonkun aikuisen ohjaamana. Usein ohjaukset tulevat esim. kouluterveydenhoitajalta tai opettajilta. Myös vanhemmat voivat olla suoraan yhteydessä koulupsykologiin ja -kuraattoriin.

Työ on lakisääteistä opiskelijahuollon palvelujen toteuttamista. Työssä pyritään tekemään ennaltaehkäiseviä tukitoimenpiteitä, mutta työssä on myös korjaava puoli.  Koulupsykologi ja –kuraattori ovat mukana erilaisten ennaltaehkäisevien toimintamallien (väkivallan ehkäisy, kriisityö, jne.) kehittämisessä.

Koulukuraattori

Sari Ojuva
p. 044-7791452
sari.ojuva (a) somero.fi

Koulukuraattorin työhuone löytyy Kiiruun talosta.

Koulukuraattorin työnkuva koostuu suurimmaksi osaksi kahdenkeskisistä luottamuksellisista keskusteluista opiskelijan kanssa mm. koulunkäyntiin, sosiaalisiin suhteisiin ja vapaa-aikaan liittyvissä kysymyksissä; esim. erilaisten sopimusten tekeminen koulunkäyntiin liittyen sekä ristiriitatilanteiden sovitteluissa mukana oleminen.

Koulukuraattori myös neuvoo ja tukee vanhempia, opettajia ja muita viranomaisia kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä, sekä koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittämisessä. Koulukuraattori etsii ratkaisuja ja välittää tietoa saatavilla olevista palveluista.

Koulukuraattorin tapaamiset ovat luottamuksellisia ja kuraattoria sitoo vaitiolovelvollisuus. Asioista, jotka ovat tulleet esille luottamuksellisissa keskusteluissa, annetaan tietoa vain, mikäli se on välttämätöntä ja vain siinä määrin kuin on sovittu.

Koulukuraattorin työn painopiste on yläkouluikäisissä.

Koulupsykologi

Koulupsykologin työhuone löytyy Joensuun koululta.

Koulupsykologin työsarkana ovat erilaiset oppimisvaikeuksien tutkimukset ja selvitykset sekä niistä annettavat suositukset, sekä erilaiset mielenterveyteen liittyvät selvitykset ja mahdolliset hoitoonohjaukset. Alle kouluikäisten lasten asioissa koulupsykologi on yhteistyökumppanina kouluvalmiusasioissa ja koulumuodon suunnittelussa.

Oppimisvaikeustutkimuksista sovitaan aina huoltajien kanssa. Tuolloin koulupsykologi tekee opiskelijan kanssa erilaisia testejä kartoittaakseen vaikeuksien syitä. Niiden jälkeen yhdessä opettajien ja huoltajien kanssa suunnitellaan tarvittavia tukitoimia. Erityisopetussiirroissa koulupsykologi on usein suosittelijataho.

Koulupsykologin tapaamiset ovat luottamuksellisia ja psykologia sitoo vaitiolovelvollisuus. Koulupsykologi ei anna varsinaista terapiaa, mutta tapaa lapsia/nuoria tukikäynti-tyyppisesti erilaisissa psyykkisissä tai sosiaalisissa pulmatilanteissa. Tarvittaessa opiskelijan ja perheen kanssa yhdessä mietitään jatkotutkimusten ja  -hoidon tarvetta.

Koulupsykologin työn painopiste on alakouluikäisissä.

 


Wilma 

Infotaulu

Lukio Facebookissa

 

Someron lukion yhteystiedot

Someron lukio, kanslia
Kiiruun talo
Joensuuntie 22,
31400 Somero

Lukion käyntiosoite
Myllypellontie 10 E

Lukion postiosoite
Joensuuntie 22
31400 Somero

Vt. rehtori Merja Klemola
p. 044 7791 260

Vararehtori Sirpa Rietz
p. 040 1268 263

Opinto-ohjaaja Heini Kelosaari
p. 044 7791 262

Opettajat, p. 040 1268 255
Kanslia, p. 040 1268 251